archive-am.com » AM » A » AGROINPUT.AM

Total: 69

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Agroinput - our services
  ñÙ ñÝ ñÇ Ñ Ù ñ ï Õ Ï óÝ Éáí ýÇñÙ ÛÇ ÏáÕÙÇó Ý ñÏñíáÕ áõÛë ñÇ å ßïå ÝáõÃÛ Ý ÙÇçáóÝ ñÇ Ù ëÇÝ Ñ Ýñ å ïáõÃÛáõÝáõÙ ï ñ Íí Í Ùß Ï áõÛë ñÇ íñ ñ Ýó ÏÇñ éÙ Ý ñ ÛáõÝ í ïáõÃÛ Ý í ñ ñÛ É é ÝÓÝ Ñ ïÏáõÃÛáõÝÝ ñÇ é í ÉáõÃÛáõÝÝ ñÇ ÏÇñ éÙ Ý ÝáñÙ Ý ñÇ Ù ëÇÝ ÛÉÝ Կարդալ ամբողջը Վաճառք ñáÇÝ áõï êäÀ ñïáÝ Çñ 000017 Çñ Ï Ý óÝáõÙ å ïñ ëïáõÏÝ ñÇ Ù Í Í Ë í éù ü ñÙ ñÝ ñÇÝ ì ñ Ùß ÏáÕ Ó éÝ ñÏáõÃÛáõÝÝ ñÇÝ ë Ï Ý Ï ñÇùÝ ñÇ Ñ Ù ñ ñïáÝ ñí Í Ë ÝáõÃÝ ñÇÝ ÇÉ ñÝ ñÇÝ Կարդալ ամբողջը Խորհրդատվություններ Î Ù Ï ñåáõÃÛ Ý Ù ëÝ ïÝ ñÁ Ù ñ ÛÇÝ ç ÏóáõÃÛ Ý ÛáõÕ ïÝï ë Ï Ý Ï ÝïñáÝÝ ñÇ Ñ ï Ñ Ù ï Õ ýÇñÙ ÛÇ ñ ë ÝÛ ÏáõÙ ï Õ ñáõÙ ÝóÏ óÝáõÙ Ý ËáñÑñ ïíáõÃÛáõÝÝ ñ å ïñ ëïáõÏÝ ñÇ ÏÇñ éÙ Ý í ñ ñÛ É Í Ýáà óÝ Éáí û ï áñÍÙ Ý ï ËÝáÉá Ç Ý ñÇÝ ïñ Ù ñ Éáí Ûáõñ

  Original URL path: http://agroinput.am/services.php?lang=1 (2012-12-22)
  Open archived version from archive


 • Agroinput - our services
  для специалистов сельского хозяйства и фермеров организует семинары и лекции в разных общинах марзов Армении об импортируемых фирмой средствах защиты растений их эффективности использования на различных сельскохозяйственных культурах об особенностях преимуществах нормах расхода и т д Читать полностью Продажа ООО Агроинпут лицензия 000017 производит оптовую продажу препаратов Фермерам Перерабатывающим предприятиям для собственных нужд Лицензированным магазинам Диллерам Читать полностью Консультации Специалисты фирмы совместно с марзовыми центрами содействия сельскому хозяйству в офисе

  Original URL path: http://agroinput.am/services.php?lang=2 (2012-12-22)
  Open archived version from archive

 • Agroinput
  Thiovit Jet Dithane M 45 Alto Super Read more Herbicides Arcade 880 EC Dual Gold Read more Seed care Celest Top 312 5 FS Divident Star Read more Seminars lectures Agroinput LLC organizes seminars and lectures in different regions of Armenia informing the specialists of agriculture and farmers about the import of the crop protection preparations about their using effectiveness on various agricultural crops peculiarities advantages rate of application etc

  Original URL path: http://agroinput.am/fullservice.php?sID=13 (2012-12-22)
  Open archived version from archive

 • Agroinput
  more Fungicides Bordeaux Mixture 20 WP Topas Thiovit Jet Dithane M 45 Alto Super Read more Herbicides Arcade 880 EC Dual Gold Read more Seed care Celest Top 312 5 FS Divident Star Read more Sale Agroinput LLC license 000017

  Original URL path: http://agroinput.am/fullservice.php?sID=12 (2012-12-22)
  Open archived version from archive

 • Agroinput
  WP Topas Thiovit Jet Dithane M 45 Alto Super Read more Herbicides Arcade 880 EC Dual Gold Read more Seed care Celest Top 312 5 FS Divident Star Read more Consultation The company specialists together with the regions agricultural assisting centers organize consultations at the office and in the fields concerning the preparation s application familiarize with the using technologies providing information leaflets about each preparation At the same time

  Original URL path: http://agroinput.am/fullservice.php?sID=14 (2012-12-22)
  Open archived version from archive

 • Agroinput
  Read more Field days Preparations imported by Agroinput LLC are dispensed to the farmers from the different regions of Armenia in small quantities for testing them on various agricultural crops against pests and diseases Specialists of the company consult and familiarize the farmers with the using technologies of the dispensed preparations The specialists of Agroinput LLC together with the farmers whom the preparations have been dispensed invite the specialists and

  Original URL path: http://agroinput.am/fullservice.php?sID=15 (2012-12-22)
  Open archived version from archive

 • Agroinput - our partners
  ՋԼՓ Տոպազ Տիովիտ Ջետ Դիտան Մ 45 Ալտո Սուպեր Կարդալ ամբողջը Հերբիցիդներ ԱՐԿԱԴԵ 88 ԽԷ Դուալ Գոլդ Կարդալ ամբողջը Ախտահանիչներ Սելեստ Տոպ 312 5 ԽԿ Դիվիդենտ Ստար Կարդալ ամբողջը Սինգենտա Շվեյցարիա Դոու ԱգրոՍայենսիա Քեմինովա Դանիա Բիոպլանտ Ֆլորա Ռուսաստան Հայաստանյան գնորդներ

  Original URL path: http://agroinput.am/partners.php?lang=1 (2012-12-22)
  Open archived version from archive

 • Agroinput - our partners
  Актеллик Читать полностью Фунгициды Бордосская смесь Топаз Тиовит Джет Дитан М 45 Альто Супер Читать полностью Гербициды АРКАДЕ КЭ Дуал Голд Читать полностью Обработка семян Селест Топ 312 5 К С Дивидент Стар Читать полностью Сингента Швейцария Дау АгроСаенсес США

  Original URL path: http://agroinput.am/partners.php?lang=2 (2012-12-22)
  Open archived version from archive