archive-am.com » AM » C » CORNET.AM

Total: 7

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • АБИТУРИЕНТОВ НА ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 5 летнее оплата за год 22 000 РУБ И ЗАОЧНОЕ 3 летнее на базе высшего образования и 6 летнее на базе среднего образования оплата 15 000 РУБ предусматривает индивидуальную форму заочного обучения для отличников на базе среднего образования но только после 1 го года обучения ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ МЕЖДУНАРОДНО ПРАВОВАЯ право международных договоров дипломатическое и консульское право право международных организаций права человека международно правовое сотрудничество международное экологическое право территория в международном праве и др ГРАЖДАНСКО ПРАВОВАЯ налоговое право право социального обеспечения страховое право жилищное право банковское право валютное право наследственное право и др УГОЛОВНО ПРАВОВАЯ методы исследования преступности методика расследования преступления адвокатура судебная психиатрия преступления в сфере экономики научные основы квалификации преступлений оперативно розыскная деятельность преступления против личности назначение наказания по уголовному праву и др ВУЗ ВЫДАЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПОЛНОМ ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ КОНВЕРТИРУЕМЫЙ ВО МНОГИХ ГОСУДАРСТВАХ МИРА В ТОМ ЧИСЛЕ В АРМЕНИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ДЛЯ ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ русский язык тест история России или Армении тест ДЛЯ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ русский язык тест на базе среднего образования собеседование и тест на базе высшего образования ГРАЖДАНЕ РОССИИ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ В ПЕРИОД УЧЕБЫ НА ОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ ГОЛОВНОГО ВУЗА ЛУЧШИМ

  Original URL path: http://www.mnui.cornet.am/ (2012-12-22)
  Open archived version from archive • ѳٳñ ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¹ÇÙáõÙÝ ñÇ ÁݹáõÝáõÙª ó ñ ϳÛÇÝ áõëáõóáõÙ 5 ï³ñí³ áõëáõóٳٵª Ù Ï ï³ñí³ áõëÙ³Ý í³ñÓÁ 22 000 Ñ é³Ï³ áõëáõóáõÙ µ³ñÓñ³ áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý µ³½³ÛÇ íñ³ 3 ï³ñí³ áõëáõóٳٵ ÙÇçݳϳñ ÏñÃáõÃÛ³Ý µ³½³ÛÇ íñ³ª 6 ï³ñí³ áõëáõóٳٵ í³ñÓÁ 15 000 Ù Ï ï³ñí³ áõëáõóáõÙÇó Ñ ïá ݳ˳ï ëíáõ٠ݳ áõëáõóÙ³Ý ³Ýѳï³Ï³Ý Ó Ñ ï Û³É Ù³ëݳ Çï³óáõÙÝ ñáí ØÆæ²¼ ²ÚÆÜ Æð²ì²Î²Ü ÙÇç³½ ³ÛÇÝ å³Ûٳݳ ñ ñÇ Çñ³íáõÝù ¹Çí³Ý³ Çï³Ï³Ý ÑÛáõå³ïáë³Ï³Ý Çñ³íáõÝù Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ ñ ÙÇç³½ ³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ѳٳ áñͳÏóáõÃÛáõÝ ÙÇç³½ ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï ñåáõÃÛáõÝÝ ñÇ Çñ³íáõÝù ÙÇç³½ ³ÛÇÝ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý Çñ³íáõÝù ï³ñ³ÍùÁ ÙÇç³½ ³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùáõÙ ³ÛÉÝ ø²Ô²ø²òƲ Æð²ì²Î²Ü ѳñϳÛÇÝ Çñ³íáõÝù ëáóÇ³É³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù ³å³Ñáí³ ñ³Ï³Ý Çñ³íáõÝù µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ Çñ³íáõÝù µ³ÝϳÛÇÝ Çñ³íáõÝù ï³ñ³¹ñ³Ù³ÛÇÝ Çñ³íáõÝù ųé³Ý ³Ï³Ý Çñ³íáõÝù ³ÛÉÝ ø𺲠Æð²ì²Î²Ü ѳÝó³íáñáõÃÛ³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý Ù Ãá¹Ý ñ ѳÝó³ áñÍáõÃÛ³Ý Ñ ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù Ãá¹Çϳ ³ëï³µ³ÝáõÃÛáõÝ ¹³ï³Ï³Ý Ñá µáõÅáõÃÛáõÝ Ñ³Ýó³ áñÍáõÃÛáõÝÝ ñ ïÝï ë³Ï³Ý áÉáñïáõÙ ûå ñ³ïÇí Ñ ï³Ëáõ½³Ï³Ý áñÍáõÝ áõÃÛáõÝ ³ÝÓÇ ¹ Ù áõÕÕí³Í ѳÝó³ áñÍáõÃÛáõÝÝ ñ å³ïÅÇ Ý߳ݳÏáõÙª Áëï ùñ ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ³ÛÉÝ àôÐÀ î²ÈÆê ¾ ÈðÆì ²ðÒð² àôÚÜ ÎðÂàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ èàôê²êî²ÜÆ ²ÞÜàôÂÚ²Ü äºî²Î²Ü ÆäÈàØ àðÀ ֲܲâì²Ì ¾ ²ÞʲðÐÆ Þ²î äºîàôÂÚàôÜܺðàôØ ²Ú ÂìàôØ Ð²Ú²êî²ÜàôØ èàôê²êî²ÜÆ ø²Ô²ø²òÆܺðÀ ²èβ òºðºÎ²ÚÆÜ ²Ä²ÜØàôÜøàôØ àôêØ²Ü Ä²Ø²Ü²Î²Þðæ²ÜàôØ ²¼²îìàôØ ºÜ è ¼ÆÜì²Ì àôĺðàôØ Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÆò È²ì² àôÚÜ àôê²ÜàÔܺðÆÜ Ðܲð²ìàðàôÂÚàôÜ ¾ îðìàôØ àôêàôØÜ²Î²Ü ºì ܲʲ

  Original URL path: http://www.mnui.cornet.am/indarm.html (2012-12-22)
  Open archived version from archive

 • MOSCOW NEW LAW INSTITUTE
  and Computer course in the first year of study Admission to classroom and correspondence tuition 2006 2007 Period of instruction classroom tuition 5 years tuition fee up to RF 22 000 rubles correspondence tuition 6 years on the basis of secondary education 3 years on the basis of higher education tuition fee up to RF 15 000 rubles After a year of training individual tuition can be provided in the following specializations International Law embassy ambassadorial and consular law human rights international law collaboration legal status of international organizations international economic law territory in international law etc Civil Law tax law bank law hereditary law social legal security housing law etc Criminal Law operative investigational activity advocacy crimes in economic sphere investigational methodology of crimes and methods of research judicial psychiatry etc A state diploma of the Russian Federation convertable in many countries of the world as well as in Armenia is provided Admission is announced to the Armenian department classes are conducted in Armenian during the first three terms Citizens of Russia are released from the military service in RF Armed Forces during the period of study in the head department in Moscow Deep study of foreign languages and

  Original URL path: http://www.mnui.cornet.am/indeng.html (2012-12-22)
  Open archived version from archive

 • ЕРЕВАНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ
  2 250 000 3 5 150 000 1 II III 2007 2008 4 180 000 IV X 2007 2008 4 180 000 19 20 3 375009 14 3 2 52 83 82 56 08 95 E mail mn u i

  Original URL path: http://www.mnui.cornet.am/mm_aar.html (2012-12-22)
  Open archived version from archive

 • manc
  ¾ ÆØàôØܺðÆ ÀÜ àôÜàôØ Æð²ì² ²Ü²Î²Ü ü²ÎàôÈîºîàôØ ÐºîºìÚ²È Ø²êܲ Æî²òàôØܺðàì 1 ØÆæ²¼ ²ÚÆÜ Æð²ì²Î²Ü ÙÇç³½ ³ÛÇÝ å³Ûٳݳ ñ ñÇ Çñ³íáõÝù ¹Çí³Ý³ Çï³Ï³Ý ÑÛáõå³ïáë³Ï³Ý Çñ³íáõÝù Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ ñ ÙÇç³½ ³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ѳٳ áñͳÏóáõÃÛ³Ý ÙÇç³½ ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï ñåáõÃÛáõÝÝ ñÇ Çñ³í³Ï³Ý ϳñ ³íÇ ³Ï ÙÇç³½ ³ÛÇÝ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý Çñ³íáõÝù ï³ñ³ÍùÁ ÙÇç³½ ³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùáõÙ ³ÛÉÝ 2 ø²Ô²ø²òƲ Æð²ì²Î²Ü ѳñϳÛÇÝ Çñ³íáõÝù µ³ÝϳÛÇÝ Çñ³íáõÝù ųé³Ý ³Ï³Ý Çñ³íáõÝù ëáóÇ³É Çñ³í³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ Çñ³íáõÝù ³ÛÉÝ 3 ø𺲠Æð²ì²Î²Ü ûå ñ³ïÇí Ñ ï³Ëáõ½³Ï³Ý áñÍáõÝ áõÃÛáõÝ ³ëï³µ³ÝáõÃÛáõÝ ¹³ï³Ï³Ý Ñá µáõÅáõÃÛáõÝ Ñ³Ýó³ áñÍáõÃÛáõÝÝ ñ ïÝï ë³Ï³Ý áÉáñïáõ٠ѳÝó³ áñÍáõÃÛáõÝÝ ñÇ Ñ ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù Ãá¹Çϳ ѳÝó³ áñÍáõÃÛáõÝÝ ñÇ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý Ù Ãá¹Ý ñ ³ÛÉÝ 4 4 ï³ñ Ù Ï ï³ñí³ áõëÙ³Ý í³ñÓÁ å³Ûٳݳ ñ³ÛÇݪ ÙÇÝã 200 000 250 000 кè²Î² àôêàôò µ³ñÓñ³ áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý µ³½³ÛÇ íñ³ 3 ï³ñ ÙÇçݳϳñ ÏñÃáõÃÛ³Ý µ³½³ÛÇ íñ³ª 5 ï³ñ í³ñÓ ÙÇÝã 150 000 Ù Ï ï³ñí³ áõëáõóáõÙÇó Ñ ïá ñ³½³ÝóÇÏÝ ñÇ Ñ³Ù³ñ ݳ˳ï ëíáõ٠ݳ áõëáõóÙ³Ý ³Ýѳï³Ï³Ý Ó ÀÜ àôܺÈàôÂÚ²Ü øÜÜàôÂÚàôÜܺðÀ ÐàôÈÆêÆ Ã ëï ³Ýí ³ñ áõëáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ѳÛáó É ½áõ ѳÛáó å³ïÙáõÃÛáõÝ µ³Ý³íáñ à ëï à ëï II III îÜîºê² Æî²Î²Ü ü²ÎàôÈîºî 2007 2008Ãà àôê î²ðì² Ð²Ø²ð вÚî²ð²ðàôØ ¾ ÆØàð ܺðÆò ÆØàôØܺðÆ ÀÜ àôÜàôØ îÜîºê² Æî²Î²Ü ü²ÎàôÈîºîàôØ òºðºÎ²ÚÆÜ àôêàôòØ²Ü 4 ï³ñí³ áõëáõóٳٵª Ù Ï ï³ñí³ áõëÙ³Ý í³ñÓÁ å³Ûٳݳ ñ³ÛÇݪ ÙÇÝã 180 000 ÀÜ àôܺÈàôÂÚ²Ü øÜÜàôÂÚàôÜܺðÀ ÐàôÈÆêÆ Ø²ÂºØ²îÆβ вðò²¼ðàôÚò IV úî²ð Ⱥ¼àôܺð ²ð زÜâ²Î²Ü àðÌ ü²ÎàôÈîºî 2007 2008Ãà àôê î²ðì² Ð²Ø²ð вÚî²ð²ðàôØ ¾ ÆØàð ܺðÆò ÆØàôØܺðÆ ÀÜ àôÜàôØ úî²ð Ⱥ¼àôܺðÆ ºì ²ð زÜâ²Î²Ü àðÌ ü²ÎàôÈîºîܺðàôØ òºðºÎ²ÚÆÜ àôêàôòØ²Ü 4 ï³ñí³ áõëáõóٳٵª Ù Ï ï³ñí³ áõëÙ³Ý í³ñÓÁ å³Ûٳݳ ñ³ÛÇݪ ÙÇÝã 180 000 ÀÜ àôܺÈàôÂÚ²Ü øÜÜàôÂÚàôÜܺðÀ ÐàôÈÆêÆ úî²ð Ⱥ¼àô ²Ü²ìàð ²ØºÜ î²ðÆ Ð²Úî²ð²ðàôØ ¾ ²ÜìÖ²ð îºÔºð òºðºÎ²ÚÆÜ àôêàôòØ²Ü ²ÚÜ ÆØàð ܺðÆ Ð²Ø²ð àìøºð ÀÜ àôܺÈàôÂÚ²Ü øÜÜàôÂÚàôÜܺðÀ ÎвÜÒÜºÜ 19 20 ØƲìàðàì àôêàôòØ²Ü ²è²æÆÜ î²ðì² ÀܲòøàôØ ºì Ðºî² ²Úàôت Àêî øÜܲÞðæ²ÜÆ øÜÜàôÂÚàôÜܺðÆ ²ð ÚàôÜøܺðÆ ²ÎîÆì вê²ð²Î²Î²Ü ²Þʲî²Üø βî²ðàÔ àôêØ²Ü ºð²¼²ÜòÆÎܺðÜ ²¼²îàôØ àôêØ²Ü ì²ðÒÆò 3

  Original URL path: http://www.mnui.cornet.am/mm_aaa.html (2012-12-22)
  Open archived version from archive

 • YEREVAN  UNIVERSITY
  bachelors 4 years and 2 years of magistracy correspondence tuition 5 years on the basis of secondary education 3 years on the basis of higher education Tuition fee classroom tuition up to RA 200 000 dram per for magistracy RA 250 000 dram per year correspondence tuition up to RA 150 000 dram per year After a year of study individual tuition can be provided in the following specializations International Law embassy ambassadorial and consular law human rights international law collaboration legal status of international organizations international economic law territory in international law etc Civil Law tax law bank law hereditary law social legal security housing law etc Criminal Law operative investigational activity advocacy crimes in economic sphere investigational methodology of crimes and methods of research judicial psychiatry etc Entrance examinations in Armenian test begin on July August September II Admission to the Department of Informatics and Applied Mathematics Programming III Admission to the Department of Economics classroom tuition 2007 2008 Period of instruction bachelors 4 years tuition RA 180 000 dram per year Specialties Finances and Credit Economic and Business Management Informatics Applied Mathematics Programming Entrance examinations in Armenian written Mathematics interlocution begin on July August IV Admission to the Department of Foreign Languages and the Department of Translation and Interpretation classroom tuition 2007 2008 Period of instruction bachelors 4 years tuition RA 180 000 dram Foreign Language written and oral begin on July August Free of charge places at the classroom tuition are annually announced for the applicants who get 19 20 scores in entrance examinations in the course of study by the results of term examinations Best students are released from the tuition fee from the 3rd year of study for good progress and active public work Best students can conduct their educational and pre diploma practice

  Original URL path: http://www.mnui.cornet.am/mm_aae.html (2012-12-22)
  Open archived version from archive

 • manc
  Ý Ý Ë ñ ñáõÃÛ Ý Ñ Ù Ï ñ áõÙ Ûëï Õ Ýñ Ý Ñ ÝÓÝ ñ ñí É ëï ÕÍ É ä ßïå ÝáõÃÛ Ý Ý Ë ñ ñáõÃÛ Ý å ÛÙ Ý ñ Çñ í Ï Ý ñï ùÇÝ Ñ ñ ñáõÃÛáõÝÝ ñÇ í ñãáõÃÛáõÝ å ÛÇÝ Ýíï Ý áõÃÛ Ý Ý Ë ñ ñáõÃÛáõÝáõÙ ä ÛÙ Ý ñ Çñ í Ï Ý í ñãáõÃÛáõÝ Û ßË ï ï ñ áñÍÇÝ áõ Ñ é èáõ Ý í Û ÝÁ áõÅ áõ é Ý ãÇ ËÝ Û É ç Ïó Éáõ Ð Ûáó ÛÇÝ Ý ÏÇ Çñ í Ï Ý Ï Û óÙ ÝÁ ÇÝãå ë Ý Ô ñ ÕÛ Ý ï Ù ñïÇÝ Ð Ûñ ÝÇùÇÝ Ù ïáõó Í Ñ ïáõÏ Í é ÛáõÃÛáõÝÝ ñÇ Ñ Ù ñ 2000 Ãí Ï ÝÇ ïñí ñÇ 19 ÇÝ å ñ ïñí É Ýí Ý Ï Ý Ù ñï Ï Ý Ýùáí ä ÛÙ Ý ñ Çñ í Ï Ý í ñãáõÃÛ Ý å ïÇ å ßïáÝÇó áñ óñí É ÐÐ ÛÇÝ Ýíï Ý áõÃÛ Ý Ý Ë ñ ñáõÃÛ Ý Ý å ïÇ ÏáãáõÙáí 1997 Ãí Ï ÝÇó ØáëÏí ÛÇ Ýáñ Çñ í Ý Ï Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ñ ÝÇ Ù ëÝ ÛáõÕÇ åñáé ÏïáñÝ ë í Ý áõÙ ßË ï Ýù ÛÇÝ Çñ íáõÝù ØÇç ÛÇÝ Çñ íáõÝù øñ ÝáõÃÛáõÝ úå ñ ïÇí Ñ ï Ëáõ Ï Ý áñÍáõÝ áõÃÛáõÝ ÛÉ é ñÏ Ý ñ 60 Çó í ÉÇ Çï Ï Ý Çï Ñ Ýñ Ù ïã ÉÇ ßË ïáõÃÛáõÝÝ ñÇ Ñ ÕÇÝ Ï Ù ëÝ íáñ å ë Íàðêîìàíèÿ è ìåòîäû áîðüáû ñ íåþ Ïðîãðàììèðîâàííîå îáó åíèå ïî îñíîâàì òðóäîâîãî è õîçéñòâåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ïàìÿòíèêè Àðìÿíñêîãî ïðàâà Ð Û Çñ í Ï Ý ÙïùÇ ÝÓ ñ Ý ñÏÑ ïáñÛ ÏÇ ÛÅÙ ïå ñáõÃÛ Ý å ïñ ëïáõÙ ñÇ áñ

  Original URL path: http://www.mnui.cornet.am/Avagjan_a.htm (2012-12-22)
  Open archived version from archive