archive-am.com » AM » N » NOKIA.AM

Total: 194

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Կոնֆիդենցիալության քաղաքականություն | Nokia-ն Հայաստանում
  ձերանձիանհատականացման ինչպեսնաևխարդախությանևայլչարաշահումներիկանխարգելմանևհետախուզմանհամար Արտադրանքիևծառայություններինախագծում Մենքկարողենքօգտագործելձերանձնականտվյալներըմերարտադրանքիևծառայություններինախագծմանժամանակ Այնուամենայնիվ շատդեպքերումայդնպատակներովմենքօգտագործումենքմիայնկողմնակիևվիճակագրականտեղեկություններ Մենքկարողենքուսումնասիրելանձնականտվյալները հավաքագրվածձերմոտառկաNokia իայլարտադրանքիև կամծառայություններիշնորհիվ համալրելովդրանքմեզմոտեղածձերանձնականտվյալներով բացառությամբայնդեպքերի երբնմանանձնականտվյալներըստացվելէինմեկայլնպատակով Կապըձերհետ Մենքկարողենքօգտագործելձերանձնականտվյալները որպեսզիձերհետկապհաստատենք օրինակ մերարտադրանքիկամծառայություններիմասինկարևորտեղեկացումներկամայլնմանատիպհաղորդագրություններձեզհղելուհամար կամորպեսզիուղղակիկապնվենքձեզհետհաճախորդներիսպասարկմանհարցերով Մարքետինգևառաջադրություններ Մենքկարողենքօգտագործելձերանձնականտվյալներըանհատականացվածառաջարկություններպատրաստելուևառավելագույնսձեզհամապատասխանողծառայություններմատուցելունապատալով օրինակ որպեսզիխորհուրդներտալձեզևմերսերվիսներումցուցադրելանհատականացվածկոնտենտևգովազդ ԴակարողէներառելNokia իևերրորդանձանցկոնտենտիցուցադրում Մենքկարողենքօգտագործելձերանձնականտվյալներըանմիջականորենմարքետինգայինկամուսումնասիրականնպատակներով օրինակ շուկայիուսումնասիրությանտվյալներիստուգմաննպատակով ևհամաձայնգործողօրենսդրությանըմենքկարողենքդիմելձեզտարբերտեսակիտեղեկատվությամբմերնորարտադրանքի ծառայություններիկամգովազդայինակցիաներիմասին Nokiaսարքիշահագործումնառաջինանգամ Կախվածնրանից թեինչսարքէօգտագործվումձերկողմից սարքիառաջինշահագործմանժամանակձերսարքիհամարստեղծվումէNokia իՀաշվառմանգրություն NokiaAccount կամկարողէանհրաժեշտությունլինիմտնելարդենգրանցվածՀաշվառմանգրությանմեջ Ակտիվացմանընթացքումօգտագործողիձերանունը էլեկտրոնայինփոստիհասցեն բջջայինհամարը բջջայինսարքիունիկալիդենտիֆիկատորըևաբոնենտինտարբերակողինֆորմացիան կուղարկվիNokia ևմենքկմիավորենքայնձերNokia իՀաշվառմանգրությանհետ Նմանմիավորվածինֆորմացիանկարողէօգտագործվելձերերաշխիքիևորոշակիծրագրայինապահովումներիլիցենզիաներիակտիվացման ինչպեսնաևանձնականհաղորդագրություններ օրինակ էլեկտրոնայինհաղորդագություններ տեքստայինևայլտեսակիհաղորդագություններձեզուղարկելուհամար ՆրանքկարողենիրենցմեջներառենտեղեկություններNokia իառաջարկածարտադրանքիկամծառայություններիմասին օրինակ հուշումներևկոմերցիոնառաջարկություններ Դուքկարողեքցանկացածպահիննմանհաղորդագրություններիցհրաժարվել օրինակ համաձայնայնինֆորմացիայի որդուքստացելեքսարքըշահագործմանմեջմտցնելուպահինկամհետևելովսարքիկամստացվածհաղորդագրությանցուցումներին օգտվելովձեզհասանելիպրոֆիլիկառավարմանգործիքներիցկամկապնվելովNokia իաջակցմանկենտրոններիցմեկիհետ Ստացվածտեղեկություններըկարողեննույնպեսօգտագործվելանհատականացվածկոնտենտիարտացոլմանհամար ինչպեսնաևսարքիծրագրայինապահովությանթարմացմանհամար Արդյո քփոխանցումենքմենքանձնականտվյալներ Մենքչենքվաճառում վարձակալմանչենքտալիսկամայլձևերովչենքբացահայտումձերանձնականտվյալներըերրորդանձանց եթեստորևչիհամաձայնեցվածհետևյալը Ձերհամաձայնությունըևփոխանակմանֆունկցիակիառկայությամբսոցիալականծառայություններ Մենքկարողենքփոխանցելձերանձնականտվյալները եթեդուքտվելեքձերհամաձայնությունը Որոշծառայություններթույլենտալիսձեզփոխանցելձերանձնականտվյալներըծառայությունիցօգտվողայլօգտվողներինկամայլսերվիսներինևնրանցիցօգտվողներին Խնդրումենք մտացեքմինչևձերանձնականտվյալներիկամայլտեղեկությանբացահայտելուորոշումկայացնելը ինչիհետևանքովձերանձնականտվյալներըկարողենհասանելիդառնալայլօգտվողներիհամար Nokiaընկերությունըևայլլիազորվածկողմնակիընկերություններ ՄենքկարողենքփոխանցելձերանձնականտվյալներըNokiaընկերությանըևայլլիազորվածկողմնակիընկերությունների որոնքNokia իհամարիրականացնումենՔաղաքականությանմեջնկարագրվածանձնականտվյալներիմշակում Դակարողէիրմեջներառել օրինակ ձեզցանցայինծառայություններմատակարարողիկողմիցներկայացվածհաշիվներկամտեղեկությունձերկողմիցիրականացվածգնումներիառաքմանմասին ծառայություններիմատուցում այդթվումհաճախորդներիսպասարկում հաճախորդներիտվյալներիկառավարումևվերլուծություն վարկունակությանստուգում մարքետինգայինուսումնասիրություններիանցկացում մարքետինգայինգործունեությանկամայլնմանատիպընկերություններիկառավարում Այնդեպքում եթեդուքձեռքեքբերելNokia իարտադրանքըցանցայինծառայություններմատուցելունախագծով ապաձեզնմանատիպծառայությունմատուցելուհամարկարողէանհրաժեշտությունլինիցանցայինծառայություններմատակարարողիհետտեղեկություններիփոխանակում Մենքկարողենքանցկացնելհամատեղմարքետինգայինևայլբանակցություններմերգործընկերներիհետ օրինակ ձերբջջայինօպերատորիհետ Որպեսզիխուսափենքկրկնակիևոչանհրաժեշտբանակցություններիցևձեզուղղվողհաղորդագրություններիկարգավորմանհամար մեզհամարհնարավորէանհրաժեշտլինիհամեմատելNokia իկողմիցհավաքագրացինֆորմացիանմերգործընկերոջստացածտեղեկությանհետ այնդեպքերում երբդաթույլէտրվումգործողօրենսդրությամբ Նմանլիազորվածկողմնակիընկերություններըիրավունքչունենօգտագործելձերանձնականտվյալներըորևիցեայլնպատակներով ՄենքպահանջումենքնրանցիցգործելհամապատասխաններկայիսՔաղաքականությանըձերանձնականտվյալներիպաշտպանությանհարցումևհամապատասխանմիջոցառումներձեռնարկեն Անձնականտվյալներիմիջազգայինփոխանցում Մերարտադրանքըկամծառայություններըտրամադրելիս կարողենօգտագործվելաշխարհիտարբերերկրներումտեղակայվածռեսուրսներևսերվիսներ Այդպատճառովձերանձնականտվյալներըկարողենփոխանցվելպետականսահմաններիցայնկողմ այներկրիցդուրս որտեղդուքօգտվումեքմերծառայություններից այդթվումնաևԵվրոպականտնտեսականտարածաշրջանից ԵՏՏ դուրս որտեղբացակայումենանձնականտվյալներիպաշտպանությանմասինհատուկօրենքներկամառկաենտվյալներիպաշտպանությանայլիրավաբանականնորմեր ինչպեսօրինակ ԱմերիկայիՄիացյալՆահանգներում Այդդեպքերումմենքգերծադրումենքանհրաժեշտջանքեր որպեսզիերաշխավորենք որնմանատիպփոխանցմանհամարկանանհրաժեշտօրինականհիմքերևորձերանձնականտվյալներիանհրաժեշտպաշտպանությունապահովվածէ համաձայնկիրառվողօրենսդրությանը Օրինակ մենքկարողենքօգտագործելստանդարտհամաձայնություններ հաստատված անհրաժեշտությանդեպքում համապատասխանիշխանությանմարմիններիկողմից ինչպեսնաևպահանջելտեղեկատվականանվտանգությաննուղղվածայլանհրաժեշտտեխնիկականևկազմակերպչականմիջոցառումներիիրականացում Անպայմանբացահայտում Մեզհամարանպայմանօրենքներըկարողենմեզնիցպահանջելձերանձնականտվյալներիբացահայտումորոշիշխանությանմարմիններինկամայլերրորդանձանց օրինակ իրավապահմարմիններինայներկրներում որտեղաշխատանքներենքիրականացնումմենքինքներսկամայլկողմնակիընկերություններ որոնքգործումենմերանունից Հետևելովգործողօրենսդրությանը մենքնաևկարողենքբացահայտելկամայլկերպմշակելձերանձնականտվյալներըNokia իշահերըպաշտպանելուհամար օրինակ քաղաքացիականկամքրեականդատավարությանժամանակ Միացումներևմիաձուլումներ Եթեմենքորոշումընդունենքմերբիզնեսիվաճառքի գնման միացմանկամայլտեսակիվերակազմավորմանմասինայսկամայներկրում դակարողէմեզնիցպահանջելպոտենցիալկամփաստացիգնորդներինևնրանցխորհրդականներինբացահայտելկամնրանցիցստանալանձնականտվյալներ Ինչպե սենքմենքվերաբերվումերեխաներիմասինանձնականտվյալներիհավաքագրմանը Nokia իարտադրանքնուծառայություններըչեննախատեսումտարիքայինսահմանափակումներ Nokia նիսկզբանեչիհավաքագրումտեղեկություններերեխաներիմասինառանցիրենցծնողներիկամխնամակալներիհամաձայնության Nokia նհրատարակումէհատուկձեռնարկներմերվեբ կայքերումինտերնետծառայություններիցանվտանգօգտվելումասին Ինչպե սենքմենքվերաբերվումտվյալներիորակին Մենքձեռնարկումենքխելամիտգործողություններմերունեցածանձնականտվյալներիճշգրիտպահպանման ինչպեսնաևոչանհրաժեշտևսխալտվյալներիհեռացմանուղղությամբ Nokia իորոշսարքերևծառայություններմեզթույլենտալիսկառավարելօգտվողիպրոֆիլը ինչիհամարմենքխորհուրդենքտալիսժամանակառժամանալաչքիտակովանցկացնելանձնականտվյալները ոչպեսզիհամոզվեքդրանցճշգրտությանմեջ Հիշեք որայսկամայնփոփոխություններիդեպքումմիայնդուքեքպատասխանատումեզտրամադրածանձնականտվյալներիթարմացմանհամար Ինչ միջոցներենքմենքձեռնարկումձերանձնականտվյալներիպաշտպանությանհամար Մերարտադրանքիպատրաստմանևմատակարարմանժամանակմենքհիմնականուշադրությունենքդարձնումանձնականկյանքիպաշտպանությանևանվտանգությանապահովմանվրա Մենքորոշակիպարտականություններենքսահմանելանձնականկյանքիպաշտպանությանևանվտանգությանապահովմանուղղությամբ Մերներքինքաղաքականությունըևկանոններըմենքիկատարենքածում կատարելովհամապատասխանգործողություններ այդթվումնաևռիսկերիառաջադեմևռեակտիվկառավարումը տեղեկություններիպաշտպանությանտեխնիկաիապահովումը ուսուցումըևգնահատումը Մենքկատարելենքորոշակիգործողություններօն լայնտեղեկություններիանվտանգությանապահովման տվյալներիկորստիևայլնմանատիպռիսկերիկանխարգելմանուղղություններով ինկատիունենալովայնռիսկերը որոնքառաջանումենտվյալներիմշակմանհետկապված Մենքնաևսահմանափակումենկանձնականտվյալներիբազաներիմուտքգործելուհնարավորությունը այդպիսիհնարավորությունտրամադրելովմիայնլիազորվածանձանց որոնցանհրաժեշտէայնհիմնավորվածպատճառներով Ինչպե սենքմենքօգտագործումվեբ փարոսիկները Cookies դափոքրտեքստայինֆայլերեն որոնքուղարկվումենվեբ սերվերիկողմիցձերհամակարգչին ՄենքօգտագործումենկCookies որպեսզիհեշտացնենքևձերհամարավելիհարմարդարձնենքկայքիօգտագործումը Cookiesսեսսիայիֆայլերըհիշումենձերնախկինգործողությունները օրինակ ապրանքները որոնքդուքտեղադրելեքվիրտուալզամբյուղիմեջ ՄշտականCookiesֆայլերըօգտագործվումենձերկարգավորումներիպահպանմանհամարմիքանիսեսսիաներիընթացքում օրինակ կարգավորումներիանհատականացմանհամարմերվեբկայքերում Cookiesֆայլերըկարողենօգտագործվելհասեցավորվածգովազդիևցուցումներիարտացոլմանհամար օրինակ որպեսզիկանխենմիևնույնգովազդիցուցադրումըմեկիցավելիանգամներկամապահովենմիայնայնգովազդիցուցադրումը որըմերկարծիքովկարողէձեզհետաքրքրել ելնելովմերկայքումձերկողմիցկատարվածնախկինգործողություններից Բացիդրանից Cookies նօգտագործվումէմերընկերություններիէֆֆեկտիվությանորոշման ինչպեսնաևմերապրանքներիևծառայություններիկատարելագործմանհամար ՄերորոշինտերներկայքերումNokia նկարողէօգտագործելվեբ փարոսիկներ կամ պիքսելայինտագեր սակայնմենքդրանքչենքօգտագործումկոնկրետօգտվողներիանձիիդենտիֆիկացմաննպատալով Վեբ փարոսիկներըսովորաբարիրենցիցներկայացնումենգրաֆիկպատկերներ որոնքտեղադրվումենինտերնետկայքերումևօգտագործվումենկայքիայցելուներիքանակիհաշվառմաննպատալովև կամCookiesորոշֆայլերիհասանելիությանհամար Այդտեղեկություններնօգտագործվումենմերծառայություններիկատարելագործմաննպատակով Որպեսկանոն վեբ փարոսիկներըչենհավաքագրումուրիշորևիցետեղեկություններ բացիայն որձերբրաուզերնէփոխանցումմեզցանկացածստանդարտինտենետկապիմիջոցով ԵթեդուքանջատումեքCookies ը ապավեբ փարոսիկներնայլևսչենկարողանահետևելձերկոնկրետգործողություններին Այնուամենայնիվ նրանքկարողենշարունակելինֆորմացիահավաքելձերIP իհասցեիցստացվածհարցումներիմասին Nokia իորոշինտերնետկայքերումկամհավելումներումկարողենօգտագործվել այսպեսկոչված լոկալընդհանուրօբյեկտներ ինչպեսօրինակ լոկալընդհանուրFlash FlashCookies օբյեկտներըկամHTML5 վեբ գանձարանները Լոկալընդհանուրօբյեկտներնօգտագործվումեննույննպատակներով ինչևCookiesֆայլերը բայցսովորաբարպարունակումենավելիշատտարբերտեսակիտվյալներ քանCookiesբրաուզերը Օրինակ Flash ումդուքկարողեքօգտագործել Flashփլեյերիկարգավորիչը լոկալընդհանուրօբյեկտներիպահպանմանկառավարմանհամար այդթվումնաևլոկալընդհանուրօբյեկտներիանջատումըմիայնորոշվեբ կայքերիհամարկամլոկալընդհանուրօբյեկտներիպահպանմանանջատումը Nokia ի որոշ վեբ կայքեր օգտագործում են կողմնակի գովազդային տեխնոլոգիաներ օրինակ DoubleClickգովազդի ցուցադրման համար DoubleClick ն օգտագործում են Cookiesֆայլերը Nokia կամ ուրիշ կայքերի այցելությունների մասին տեղեկություններ հավաքագրելու համար Հավաքած ինֆորմացիան անմիջականորեն չի իդենտիֆիկացնում անձը իսկ DoubleClick ը չի տարածում այդ ինֆորմացիան երրորդ անձանց Դուք կարող եք հրաժարվել cookiesDoubleClickֆայլերի ստացումից ցանկացած պահի օգտվելով cookiesֆայլեր DoubleClick ի անջատում հղումից

  Original URL path: http://nokia.am/about/confid.html (2012-12-28)
  Open archived version from archive


 • Поиск | Nokia-ն Հայաստանում
  Рус Որոնել կայքում Գլխավոր էջ Հեռախոսներ Պաշտոնական ներկայացուցիչ Աջակցություն Խանութներ Nokia ի մասին Nokia ծառայություններ Parse error syntax error unexpected T PAAMAYIM NEKUDOTAYIM expecting or in var www dg kz data www nokia dg kz templates c 134 1342302792 79

  Original URL path: http://nokia.am/search.html (2012-12-28)
  Open archived version from archive

 • Дистрибьютор | Nokia Армения
  АРТЖАМ 23 6 ул Маргарян Ереван Армения Тел 374 10 581 493 Email info mobilecentre am Web www mobilecentre am ЗАО ОРАНЖ АРМЕНИЯ Ул В Саркисяна 26 1 Эребуни Плаза Бизнес Центр 7 й этаж Телефон 374 10 598 320

  Original URL path: http://nokia.am/ru_am/distributors.html (2012-12-28)
  Open archived version from archive

 • Сервисные центры | Nokia Армения
  Поиск по сайту Главная Телефоны Дистрибьютор Поддержка и ПО Магазины О Nokia Nokia сервисы Сервисные центры ООО AGY У л Ленинградяна 39 1 г Ереван Армения Тел 374 94 510092 374 94 510093 Email Nokia service euromotors am Форум Nokia

  Original URL path: http://nokia.am/ru_am/tech.html (2012-12-28)
  Open archived version from archive

 • Магазины | Nokia Армения
  переулок 1 стр 1 1 Аштарак пл Аштаракетцу 6 2 Берд ул Маштоци 23 магазин часть 5а Вайк ул Шаумян 29 Ванадзор ул М Гош 4а ул Тигран Меци 47а Варденис ул Романи 9 1 Веди ул Араратян 57 Гавар ул Бошнагян 7 Горис ул Г Ашоти 27a Гюмри ул П Севаки 11а ул Саят Нова 7 ул Шаумян 208 3 Джермук ул Шаумян 16 1 Дилижан ул М Горького Егвард ул Кнунянц 2а Ереван Давташен 4 ый масив 11 11 1 пр Азаутян 2 стр 1 пр Гаи 19 8 пр Комитаса 8 пр Комитаси 39 пр Маштоци 5а 50 Северный Проспект 2 ул Анрапетутян 71 24 ул Багратуняц 16 115 ул Киевян 18 42 ул Кочинян 9 7 ул Микоян 8 4 ул П Севаки 51 6 ул Раффу 39 4 ул Вантян 61а ул Саркаваги 129 6 ул Сундукян 64 4 ул Терьян 105 1 ул Тигран Меци 29а 93 ул Худяков 220 5 ул Шинарарнери 12 ул Эребуни 18 7 ул Аванесов 8 5 ул Нарекаци 18а Ехегнадзор ул Камо 2а Иджеван ул Ереванян 106 Капан ул Шаумян 2 Каджаран ул Абовян 4 67 Маралик ул Горцаранаин 14 Мартуни ул Ереванян 50 1 Масис ул Дпротсаканнери 3 1 Мегри пл 1 стр 6 1 Мецамор магазин 11 9 напротив д 11 Мясникян ул Ереванян 3 Ноемберян ул Ереванян 5 2 1 Нор Ачн ул Торозян 15 15 Раздан микрорайон около рынка ул Огостоси 23 56 1 Севан ул Наирян 151а Сисиан у л Г Нжде 2 Спитак ул Аветисян 1 Степанаван ул Баграмяан 2а Талин ул Ханджян 8 1 Ташир ул Кирова 199 Цахкадзор ул Орбели 7 Цахкаовит ул Октемберян 1 4 Чамбарак ул 21 ого сентября 2 45 Чаренцаван 3 й микрорайон стр 39 дом 7 Эчмиадзин ул Атарбекян 16 1 ул Маштоци 61 56

  Original URL path: http://nokia.am/ru_am/shops.html (2012-12-28)
  Open archived version from archive

 • Контакты | Nokia Армения
  Магазины О Nokia Nokia сервисы Контакты Пресс релизы Политика конфиденциальности Представительство Nokia в странах юга СНГ Адрес 050051 Казахстан г Алматы Самал 2 97 бизнес центр Самал Тауэрс А 1 Телефон 727 258 33 50 факс 727 258 33 19

  Original URL path: http://nokia.am/ru_am/about.html (2012-12-28)
  Open archived version from archive

 • Nokia сервисы | Nokia Армения
  для путешествий бизнеса и развлечений Приложения которые улучшают жизнь или просто делают ее веселее Множество великолепных тем рингтонов и видео на любой вкус Список приложений и игр пополняется ежедневно Получить бесплатные приложения игры и настройки из Магазина Nokia Личная и рабочая переписка Почта Связывайтесь с друзьями и коллегами отовсюду Все ваши рабочие и личные сообщения электронной почты при необходимости отображаются на экране позволяя вам всегда быть в курсе событий Ваш телефон обеспечивает доступ к учетным записям электронной почты включая Yahoo Mail Gmail Windows Live Hotmail Microsoft Outlook имногоедругое Начать пользоваться сервисом Почта Получить бесплатную учетную запись почты на Nokia Подробнее о приложениях для электронной почты Microsoft Мгновенный обмен сообщениями Чат Быть на связи теперь просто как никогда Ведите несколько чатов одновременно в системах обмена мгновенными сообщениями WindowsLiveMessenger Yahoo Messenger GoogleTalk и MicrosoftCommunicatorMobile и переключайтесь между ними одним прикосновением Смотрите кто находится в интернете связывайтесь с друзьями назначайте встречи или просто делитесь новостями Начать пользоваться сервисом Чат Подробнее о MicrosoftCommunicatorMobile Телефон и компьютер единое целое NokiaSuite Передавайте контакты сообщения фотографии и многое другое с телефона на компьютер и обратно чтобы обеспечить их сохранность и актуальность С помощью NokiaSuite на компьютере вы можете сэкономить на стоимости передачи данных загружая бесплатные планы городов

  Original URL path: http://nokia.am/ru_am/e_services.html (2012-12-28)
  Open archived version from archive

 • Политика конфиденциальности | Nokia Армения
  предотвращения и расследования случаев мошенничества и других злоупотреблений Разработка продуктов и услуг Мы можем использовать ваши персональные данные при разработке наших продуктов и услуг Тем не менее в большинстве случаев для этих целей мы используем только сводную и статистическую информацию Мы можем рассматривать персональные данные собранные в связи с использованием вами определенного продукта и или услуги Nokia в сочетании с другими имеющимися у нас вашими персональными данными за исключением случаев когда такие персональные данные были получены для другой цели Связь с вами Мы можем использовать ваши персональные данные чтобы установить с вами связь например для направления вам важных уведомлений или иных подобных сообщений о нашей продукции и или услугах или чтобы связаться с вами по вопросам обслуживания клиентов Маркетинг и рекомендации Мы можем использовать ваши персональные данные для подготовки индивидуализированных предложений и предоставления наиболее подходящих для вас услуг например чтобы давать рекомендации или выводить в наших сервисах индивидуализированный контент и рекламу Это может включать отображение контента Nokia и третьих лиц Мы можем использовать ваши персональные данные напрямую в маркетинговых или исследовательских целях например для проведения исследований рынка и в соответствии с применимым законодательством также можем обращаться к вам с информацией о предлагаемых нами новых продуктах услугах или рекламных акциях Первое использование устройства Nokia В зависимости от вашего устройства при первом его использовании для вас может быть создана Учетная запись Nokia Nokia Account или вам потребуется войти в вашу уже существующую Учетную запись Nokia В процессе активации ваше имя пользователя адрес электронной почты мобильный номер уникальный идентификатор мобильного устройства и информация идентифицирующая абонента будет отправлена в Nokia и мы можем объединить ее с вашей Учетной записью Nokia Такая объединенная информация может использоваться для активации вашей гарантии и некоторых лицензий на программное обеспечение и для отправки вам персональных сообщений например сообщений по электронной почте текстовых и иных сообщений Они могут включать в себя информацию о продукции и сервисах Nokia например подсказки и коммерческие предложения Вы можете отписаться от получения таких сообщений в любое время например в соответствии с информацией полученной вами после введения устройства в эксплуатацию или инструкциями содержащимися в устройстве или сообщениях посредством доступных инструментов управления профилем или связавшись с центром поддержки Nokia Полученная информация может также использоваться для отображения индивидуализированного контента а также для улучшения продукции и сервисов Nokia Вышеприведенная информация может также применяться в случаях обновления вами программного обеспечения устройства Передаем ли мы персональные данные Мы не продаем не передаем в аренду и иными способами не раскрываем ваши персональные данные третьим лицам если ниже не оговорено иное Ваше согласие и социальные сервисы с функцией обмена Мы можем передавать ваши персональные данные если вы дали на это свое согласие Некоторые сервисы позволяют вам передавать свои персональные данные другим пользователям сервиса или на иные сервисы и их пользователям Пожалуйста обдумайте свое решение до раскрытия каких либо персональных данных или иной информации которая может оказаться доступной другим пользователям Компании Nokia и уполномоченные сторонние компании Мы можем передавать ваши персональные данные другим компаниям Nokia или уполномоченным сторонним компаниям которые осуществляют для Nokia обработку персональных данных в целях описанных в настоящей Политике Это может включать в себя например выставление счетов через вашего поставщика сетевых услуг или иным образом доставку ваших покупок предоставление услуг в том числе клиентское обслуживание управление и анализ клиентских данных проверку кредитоспособности проведение маркетинговых исследований управление маркетинговой деятельностью и иными аналогичными кампаниями В случае если вы приобретаете у нас продукт Nokia с планом поставщика сетевых услуг для предоставления вам такого сервиса нам может потребоваться обмен информацией с вашим поставщиком сетевых услуг Мы можем проводить совместные маркетинговые и иные переговоры с нашими партнерами например с вашим мобильным оператором Во избежание повторных или ненужных переговоров и для настройки направляемого вам сообщения нам может потребоваться сравнить информацию собранную Nokia с информацией собранной партнером в тех случаях когда это разрешено законодательством Такие уполномоченные сторонние компании не вправе использовать ваши персональные данные для каких либо других целей Мы требуем от них действовать в соответствии с настоящей Политикой и использовать для защиты ваших персональных данных надлежащие меры безопасности Международная передача персональных данных При предоставлении наших продуктов и услуг могут использоваться ресурсы и серверы расположенные в различных странах мира По этой причине ваши персональные данные могут передаваться через государственные границы за пределы территории страны где вы пользуетесь нашими услугами в том числе в страны вне Европейской экономической зоны EEA в которых отсутствуют специальные законы о защите персональных данных или установлены иные юридические нормы защиты данных например Соединенные Штаты Америки В таких случаях мы предпринимаем необходимые меры чтобы гарантировать что для такой передачи имеется законное основание и что вашим персональным данным обеспечена надлежащая защита в соответствии с требованиями применимого законодательства Например мы можем использовать стандартные соглашения одобренные при необходимости соответствующими органами власти а также требовать выполнения других необходимых технических и организационных мер информационной безопасности Обязательное раскрытие Обязательные для исполнения законы могут требовать от нас раскрытия ваших персональных данных определенным органам власти или иным третьим лицам например органам правопорядка в странах где ведем работу мы сами или сторонние компании действующие от нашего имени Мы также можем с соблюдением действующего законодательства раскрывать или иными способами обрабатывать ваши персональные данные для защиты законных интересов Nokia например в ходе гражданского или уголовного судопроизводства Слияния и поглощения Если мы примем решение о продаже покупке слиянии или иной реорганизации нашего бизнеса в той или иной стране это может потребовать от нас раскрытия персональных данных потенциальным или фактическим покупателям и их консультантам либо получения персональных данных от продавцов и их консультантов Как мы относимся к сбору информации о детях Продукция и услуги Nokia в основном не предусматривают возрастных ограничений Nokia заведомо не собирает информацию о детях без согласия их родителей или опекунов Nokia публикует руководства по безопасному использованию интернет сервисов на наших веб сайтах Как мы относимся к качеству данных Мы предпринимаем разумные меры для поддержания точности имеющихся у нас персональных данных а также удаления неверных или ненужных персональных данных Некоторые продукты и услуги Nokia позволяют вам управлять профилем пользователя поэтому мы рекомендуем время от времени просматривать свои персональные данные чтобы убедиться в их правильности Помните что в случае каких либо изменений именно вы несете ответственность за обновление предоставленных нам персональных данных Какие меры мы предпринимаем

  Original URL path: http://nokia.am/ru_am/about/confid.html (2012-12-28)
  Open archived version from archive