archive-am.com » AM » S » SCHOOLS.AM

Total: 9

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • New Page 1

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: (2012-12-12) • New Page 1
  вÚêî²Ü öàÊβä²ÎòàôØ 2000 Ø ñ ¹åñáóÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ åñáóÇ ïÝûñ Ý Æ Ð Î åñáóÇ ³éûñÛ³Ý öàÊºÈ Èº¼àôÜ

  Original URL path: http://getq.schools.am/Armenian.htm (2012-12-12)
  Open archived version from archive

 • New Page 1
  ARMENIAN CONNECTIVITY 2000 History of our School Head of the Scool ICC

  Original URL path: http://getq.schools.am/English.htm (2012-12-12)
  Open archived version from archive

 • New Page 1
  áõëáõóãáõÑÇ êáíáñáÕÝ éÇ ÃÇíÁ 100 ³ß³Ï ñï ñ åñáóÝ áõÝ ó É Ñ³ñáõëï ³í³Ý¹áõÛÃÝ ñ áñÝ ³Ýó É ë ñݹÇó ë ñáõݹ ß³ñáõݳÏíáõÙ ÙÇÝã ûñë áѳñ ²Õ³Û ÏÛ³Ý ²Õ³Û ÏÛ³ÝÇ Õ Ï³í³ñ³Í ï³ñÇÝ ñÇÝ ¹åñáóÁ Õ É ²ËáõñÛ³ÝÇ ßñç³ÝÇ ³é³ç³ï³ñ ѳÝñ³ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ ñÇó Ù ÏÁª ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý µ³ñÓñ ٳϳñ¹³Ïáí ÝÛáõóï ËÝÇÏ³Ï³Ý É³ÛÝ áõ ³Ùáõñ µ³½³Ûáí 1986 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ï³éáõóí ó ñÏѳñϳÝÇ ¹åñáóª µ³ñÓñáñ³Ï áõëáõóÙ³Ý µáÉáñ ѳñÙ³ñ³í ï å³ÛÙ³ÝÝ ñáí 1988 Ãí³Ï³ÝÇ ¹ Ïï Ùµ ñÛ³Ý ñÏñ³ß³ñÅÁ ˳óñ ó Çñ ½³ñ ³óáõÙÝ ³åñáÕ ¹åñáóÇ áñÍáõÝ áõÃÛáõÝÁ ˳ñËí ó Ýáñ³Ï³éáõÛó ѳٳÉÇñ ß ÝùÁ áãÝã³ó³í ³ÙµáÕç áõÛùÁ ³Ûó ³Õ ï³ÉÇ ñÏñ³ß³ñÅÁ Çñ ͳÝñ áõ ¹Åí³ñ ѳÕóѳñ ÉÇ Ñ ï í³ÝùÝ ñáí ãϳë óñ ó ¹åñáóÇ áñÍáõÝ áõÃÛáõÝÁ ²ÛÝ ß³ñáõݳÏí ó ïݳϳÛÇÝ ëáõÕ å³ÛÙ³ÝÝ ñáõÙ 1998 Ãí³Ï³ÝÇÝ ¹åñáóÇ ïÝûñ Ý Ý߳ݳÏí É ³ ÇÏ ê ËåáëÛ³ÝÁ 1999 Ãí³Ï³ÝÇÝ ¹åñáóÁ ¹³ñÓ É ÙÇçݳϳñ ²ÛÅÙ ¹åñáóÇ ï³ëÁ ¹³ë³ñ³ÝÝ ñáõÙ ëáíáñáõÙ Ý 120 ³ß³Ï ñï 1999 Ãí³Ï³ÝÇÝ ÛáõÕ³å ï ÐáíÇÏ ØËÇóñÛ³ÝÇ ç³Ýù ñáí ëÏëíáõÙ ¹åñáó³Ï³Ý ß ÝùÇ ³Ùñ³óÙ³Ý í ñ³Ï³Ý ÝÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ ñÁ 2000 Ãí³Ï³ÝÇ ¹ Ïï Ùµ ñÇÝ ï ÕÇ áõÝ ÝáõÙ ¹åñáó³Ï³Ý ß ÝùÇ í ñ³µ³óáõÙÁ åñáóÝ áõÝÇ 14 ¹³ë³ë ÝÛ³Ï É³µáñ³ïáñdz ëåáñï³ÛÇÝ ¹³ÑÉÇ ³é³ÝÓÇÝ Ï³Ãë³Û³ïáõÝ 2001 Ãí³Ï³ÝÇÝ ¹åñáóÁ ï³ÉÇë Çñ ³é³çÇÝ ÙÇçݳϳñ ßñç³Ý³í³ñïÝ ñÁª 15 ³ß³Ï ñï áñÇó 8 Á ÁݹáõÝíáõÙ Ý µ³ñÓñ³ áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ ñ ÇëÏ 6 Á ï ËÝÇÏáõÙÝ ñ áõëáõÙݳñ³ÝÝ ñ 2001 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇÝ ¹åñáóÁ ÏáãíáõÙ ÝáõÛÝ ¹åñáóÇ Ý³ËÏÇÝ ³ß³Ï ñï ѳÝñ³å ïáõÃÛ³Ý ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ÏáÙÇë³ñ Ý ñ³É ²ñïáõß Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ ³ÝáõÝáí ² гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÁ ³Ý³ãí³Í ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ²ýÕ³Ý³Ï³Ý Ô³ñ³µ³ÕÛ³Ý Ù³ñï ñÇ Ù³ëݳÏÇó áñáÝó ѳٳñ ³ñųݳó É µ³½Ù³ÃÇí å³ñ Ý ñÇ åñáóÁ Ýñ³ Ùßï³Ï³Ý ë éáõÝ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ï ÝïñáÝáõÙ 2001 Ãí³Ï³ÝÇÝ ¹åñáóÁ ïÝûñ Ý ê ËåáëÛ³ÝÇ Ý³Ë³Ó éÝáõÃÛ³Ùµ Õ Ï³í³ñáõÃÛ³Ùµ Ù³ëݳÏó ó Project Harmony ϳ½Ù³Ï ñåáõÃÛ³Ý Ð³Û³ëï³Ý áËϳå³ÏóáõÙ 2000 Íñ³ ñÇ ÙñóáõÛÃÇÝ ³Ý³ãí ó ѳÕÃáÕª ÆÝï ñÝ ï ѳٳϳñ ã³ÛÇÝ Ï ÝïñáÝÇ ß³ÑáõÙáí 2001 Ãí³Ï³ÝÇÝ ¹åñáóÁ

  Original URL path: http://getq.schools.am/Story.htm (2012-12-12)
  Open archived version from archive • (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /G.Sekhposyan.htm (2012-12-12)


 • New Page 1
  ÇÝ ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç ÛáõÙñÇ ù³Õ³ùáõÙ ²í³ñï É ÛáõÙñáõ ³É³ïáÝ í³ñųñ³ÝÁ 1998à ÇÝ ÜáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇÝ ÁݹáõÝí É Ø Ü³Éµ³Ý¹Û³ÝÇ ä ï³Ï³Ý سÝϳí³ñÅ³Ï³Ý ÆÝëïÇïáõïÁ ²ÛÅÙ áõë³ÝáõÙ úï³ñ É ½áõÝ ñ ý³ÏáõÉï ïÇ ²Ý É ñ Ý É ½áõ µ³ÅÝÇ 5 ñ¹ ÏáõñëáõÙ 2000 2001Ãà Á ³ß˳ï É ïù ÛáõÕÇ ÙÇçݳϳñ ¹åñáóáõÙ áñå ë ûï³ñ É ½íÇ áõëáõóãáõÑÇ Project Harmony Ç ÏáÕÙÇó ϳ½Ù³Ï ñå³Í í ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¹³ëÁÝóóÝ ñÇÝ Ù³ëݳÏó Éáõó Ñ ïá 2002Ã Ç ÑáÏï Ùµ ñÇó ³ß˳ïáõÙ ÆÐÎ áõÙ áñå ë ÙáÝÇïáñ ܳ Ååï³¹ Ù Ï Ýëáõñ³Ë ÁÝÏ ñ³ë ñ êÇñáõÙ ÁÝà ñó³ÝáõÃÛáõÝ ñ³ÅïáõÃÛáõÝ ÉÇÝ É ÁÝÏ ñÝ ñÇ ßñç³å³ïáõÙ ²Ùáõëݳó³Í ã úý ÉÛ³ ê³ñ¹³ñÛ³ÝÁ ÌÝí É 1978 à ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç ºñ³½ ³íáñë ÛáõÕáõÙ 1995 Ãí³Ï³ÝÇÝ ³í³ñï Éáí ï ÕÇ ÙÇçݳϳñ ¹åñáóÁªÁݹáõÝí É ÛáõÙñÇÇ Ø Ü³Éµ³Ý¹Û³ÝÇ ³Ýí³Ý ä ï³Ï³Ý سÝϳí³ñÅ³Ï³Ý ÆÝëïÇ ïáõïÇ å³ïÙ³µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ý³ÏáõÉï ïÇ Ñ³Ûáó É ½áõ ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ µ³ÅÇÝÁ 2000 Ãí³Ï³ÝÇÝ ³í³ñï É ÇÝëïÇïáõïÁ ÝáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇó ³ß˳ïáõÙ ïùÇ ÙÇçݳϳñ ¹åñáóáñÙ áñå ë ѳÛáó É ½íÇ ñ³Ï³ÝáõñÃÛ³Ý áõëáõóãáõÑÇ ºñ Ë³Ý ñÇ áõëáõóã³Ï³Ý ѳÝñáõÛÃÇ ÏáÕÙÇó ëÇñí³Í áõëáõóãáõÑÇÝ 2002 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ñ³ ³Ë É Project Harmony ϳ½Ù³Ï ñåáõÃÛ³Ý ÙáÝÇïáñÝ ñÇ í ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¹³ëÁÝóóÝ ñÇÝ 2002 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáÏï Ùµ ñÇó ³ß˳ïáõÙ ïùÇ ¹åñáóÇ Ñ³Ù³Ï³ñ ã³ÛÇÝ Ï ÝïñáÝáõ٠³ٳñ³ ØáëáÛ³Ý ÌÝí É 1977Ã Ç û áëïáëÇ 4

  Original URL path: http://getq.schools.am/IHK.htm (2012-12-12)
  Open archived version from archive

 • New Page 1
  êÎƼ

  Original URL path: http://getq.schools.am/Day.htm (2012-12-12)
  Open archived version from archive

 • New Page 1
  1960 Gohar Aghayekyan was pointed the head of the school who worked occupying that position till 1995 and she is a teacher up to days The number of pupils was 100 then The school had rich traditions which passed from generation to generation and is still in progress During the years of G Aghayekyan the school was one of the leading educational centers in Achuryan Marz due to its highly developed methods of teaching and the wide and firm basis In 1986 a double decked building was built with all conveniences for higher education In 1988 the earthquake interrupted the activity of the school being in its living development The new builded apartment was ruined all the furniture was broken But the horrible earthquake with its all hardly gained causes could not destroy the activity of the school It continued in the contemporary houses with the worst conditions In 1998 Gagik Sechposyan was pointed the head of the school In 1999 the school became a secondary one Now in ten forms of the school 120 pupils are involved In 1999 by the efforts of the head of community Hovik Mchitaryan the rebuilding of the school was arranged In December of 2000 the presentation of the school was held The school has 14 classrooms a lab a sport hall and a separate boiler In 2001 the school exported its first graduates There were 15 pupils all of them the 8 of them succeeded and became students of Higher Educational Institutes 6 of them entered Pedagogical and Technical colleges In July of 2001 the school was named after the general A Harutyunyan who was the graduant of the school A Harutyunyan is a famous soldier a participant in Afghan and kharabach fights for which he was honoured greately The school is on

  Original URL path: http://getq.schools.am/Story%20en.htm (2012-12-12)
  Open archived version from archive